GPS ติดตาม รับประกันอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน โปรแกรมใช้งานง่าย
GPS ติดตาม

4 ประโยชน์ของระบบ GPS ติดตาม การขนส่งสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์

GPS ติดตาม สิ่งสำคัญในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย

GPS ติดตาม ในการขนส่ง การลดระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง และลดปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด และหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ภาคธุรกิจโลจิติกส์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งก็คือ GPS สำหรับติดตามรถส่งของ รถขนส่ง ต่างๆ 

 

ในบทความนี้ Genius GPS มีบทความดีๆ เกี่ยวกับ 4 ประโยชน์ของระบบ GPS ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการ ให้กับธุรกิจโลจิสติกส์มาให้ทุกท่านๆ ได้อ่านกันค่ะ

 

1. ลดต้นทุนค่าน้ำมัน

แน่นอนว่า ต้นทุนพลังงานที่สำคัญที่สุด สำหรับการขนส่งของธุรกิจโลจิสติกส์ ก็คือค่าน้ำมันนั่นเอง ระบบ GPS โดยทั่วไปนั้น ก็จะมีระบบติดตามเส้นทาง ซึ่งก็จะสามารถช่วยให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการขนส่งได้ ป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทาง รวมถึงระบบตรวจวัดอัตราเร็ว ซึ่งก็จะทำให้สามารถควบคุมความเร็วในการขับขี่ของพนักงานได้ดีอีกด้วย ซึ่งเป็นระบบที่ดี ที่จะช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์ประหยัดค่าน้ำมันได้

 

2. การบริหารจัดการเวลา

ระบบ GPS สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์นั้น จะมีความสามารถในคำนวณระยะเวลาการเดินทาง หรือการขนส่งสินค้าไปถึงที่หมายของรถขนส่งได้แม่นยำมากในปัจจุบัน ทำให้ทั้งผู้ประกอบการเอง ทีมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า สามารถวางแผนการดำเนินการ การจัดการสินค้าของตัวเองได้เป็นอย่างดี ลดการรอคอย ลดการสต็อกสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการจัดการต้นทุนธุรกิจ นอกจากนี้ และยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้าของธุรกิจโลจิสติกส์ได้อีกด้วย

 

3. ลดการสูญเสีย

การสูญเสีย หรือความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ก็คงเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะนั่นเอง ซึ่งระบบ GPS สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ นอกจากจะมีระบบนำทาง ระบบการติดตาม และระบบจำกัดความเร็วแล้ว ระบบ GPS ก็ยังมีฟังก์ชั่นในส่วนของการแจ้งเตือนระบบการซ่อมบำรุงในด้านต่างๆ ซึ่งก็จะสามารถช่วยลดอุบัติและการสูญเสียในการขับขี่ได้ดีอีกด้วย

 

4. ลดโอกาสในการทุจริต

ระบบ GPS ติดตาม สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ที่น่าสนใจอีกฟังก์ชั่นหนึ่งนั่นก็คือ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำมันในถัง และการตรวจจับการสตาร์ดเครื่องยนต์ ซึ่งก็จะสามารถใช้ในการตรวจสอบ หรือการทวนสอบค่าใช้จ่าย และการทำงานต่างๆ ของพนักงานได้ ที่สำคัญ ระบบของ GPS ยังสามารถเชื่อมต่อกล้องและไมโครโฟน เพื่อรับส่งภาพและเสียงระหว่างผู้ขับขี่และทีมงานในแบบออนไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งจะสามารถช่วยลดโอกาสในการทุจริตของพนักงานได้

 

นอกจากประโยชน์ทั้ง 4 ข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่ GPS สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบ Software ของ GPS

 

สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานใด ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ของคุณ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ Genius GPS ยินดีให้บริการค่ะ

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

คู่มือ การใช้งานตัวรับสัญญาณระบุตำแหน่ง GNSS รุ่น PANTAI RB 1 นี้

พัฒ นา เทค โน โล ยี อว กาศ และ ภู มิ สาร สน เทศ (สทอภ.) เพื่อ ใช้ ประ กอบ แข่ง ขัน ใน โครง การ เกษตร
อัจ ฉริ ยะ (Smart Precision Farming ) ทั้ง นี้ ได้ รับ ความ ร่วม มือ จาก มหาวิทยาลัย บู รพาสำ นัก งาน
คณะ กรรม การ การ อา ชีว ศึกษา และบริษัท ทรู คอป เปอ เร ชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจ กรรม ประ กวด สิ่ง ประ ดิษฐ์
นวัต กรรม ด้าน เทค โน โล ยี การ เกษตร โดย รับ สมัคร นัก เรียน ใน สัง กัด ส า นักงานคณะ กรรม การ กา รอ า ชี ว ศึ กษา ทั่ว
ประ เทศ เข้า มา เรียน รู้ ทาง ด้าน การ เกษตร กรรม ด้วยเ ทคโ นโ ล ยี ภูมิ สาร สน เทศและ GNSS แล ะคัดเ ลือก ทีม ผู้ผ่าน


เข้ารอบ โดย ภายใ นกิ จกรรม จะ ให้ นัก เรียน ที่ ได้ ผ่าน การ คัด

เลือก น าเ สนอ ชิ้น งาน การ พัฒ นา ต่อ ยอด สิ่ง ประ ดิษฐ์ ที่
สา มา รถ ใช้ งาน ร่วม กัน สร้าง นวัต กรรม สู่ ภาค การ เกษตร รวม ทั้ง พัฒ นา ระ บบ ที่รอง รับ การ เชื่อม ต่อ GNSS แบบ
พิ กัด แม่น ย า สูง เพื่อ น า มา ประ ยุกต์ การ ใช้ งาน ร่วม กับ เทค โน โล ยี การ เกษตร ท า ให้ คุณ ภาพ ชีวิต ของ เกษตร กร ดี
ยิ่ง ขึ้น โดย เฉพาะ เพื่อ รอง รับ การ พัฒ นา ประ เทศ ใน ยุค Thailand 4.0 และ รอง รับเกษตร กรรม 4.0 โดย ใน คู่ มือ มี
เนื้อ หา ประ กอบ ด้วย ดัง นี้ 1). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS และ GNSS 2). การใช้งานเครื่องรับสัญ ญาณ GNSS
รุ่น PANTAI RB1 และ 3). ตัวอย่างการน าค่าพิกัดจากตัวรับสัญญ าณ PANTAI RB 1 ไปใช้กับบอร์ด
คอนโทรลเลอร